PanggungharjoGor_37

L->R: Dr. Sardjito, Gusdur, R.A. Kartini, Yap Thiam Hiem, Jendral Sudirman, Soekarno, Muhammad Hatta, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Hasyim Asyari, R.M.P. Sosrokartono, Dewi Sartika, H. Agus Salim